Generalforsamling i Sønderborg Musikforening

26. maj 2021

Referat

 

 

1.  Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Claus Kejser, som modtager valget.

Efterfølgende konstaterer han, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne.

 2. Formandens beretning

Dirigenten overgiver ordet til formanden Sus Beckedorf, som afgiver sin formandsberetning.

Der er ingen kommentarer til beretningen – beretningen tages til efterretning og godkendes.

Beretningen kan ses her.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Det af revisoren godkendte regnskab gennemgås af Peter Hellesø – regnskabet godkendes af generalforsamlingen. Foreløbigt budget forelægges og godkendes.

4. Fastsættelse af kontingent

Se under punkt 5.

5. Indkomne forslag

Kontingentet ændres:

600 kr. for medlemmer
250 kr. for unge under uddannelse – uændret
Løssalg 150 kr./75 kr – uændret
Naboforeninger 100 kr.
Verein der Musikfreunde Flensburg 15 Euro – ikke medlemmer 20 Euro.

Foreningens vedtægter fra 1986 vurderes og godkendes uden ændring. Underskrives af den siddende bestyrelse.

6 .Valg til bestyrelsen

På valg er: Annamarie Vest Hansen, Mihaela Oprea og Peter Hellesøe – alle modtager genvalg

De genvælges.

7. Valg af revisor

Lise Schmedes modtager genvalg.

8. Eventuelt

Dirigenten overgiver ordet til formanden, som afslutter generalforsamlingen.

 Ref:AVH.