Vedtægter

 

1.
Foreningens navn er Sønderborg Musikforening.

Foreningen er oprettet den 27. 5.1919

2.
Foreningens formål er at udbrede forståelse af og kendskab til musikkens kunst.

3.
Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ved sæsonens slutning og senest inden udgangen af august måned. Medlemmerne indkaldes med mindst 8 dages varsel.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  • Formandens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab
  • Valg af bestyrelse
  • Eventuelt

4.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når 1/3 af samtlige medlemmer forlanger det, eller hvis bestyrelsen bestemmer det.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 8 dages varsel.

5.
Foreningens bestyrelse vælges af generalforsamlingen. Antallet af

 

bestyrelsesmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen, dog således at bestyrelsen skal bestå af mindst 3 og højst 7 medlemmer, der vælges for to år ad gangen, således at der efter tur afgår halvdelen hvert år. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamlingen vælger en revisor.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastlægger koncerterne og engagerer de medvirkende, ligesom den fastsætter medlemskontingent og billetpriser forud for hver sæson.

6.
Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning på generalforsamlingen, og kun hvis 3/4 af de fremmødte stemmer herfor. Det skal fremgå af indkaldelsen, at der agtes fremsat forslag til vedtægtsændring.

7.
Eventuel opløsning af foreningen kan først ske efter vedtagelse med en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger.

I tilfælde af opløsning af foreningen overgår eventuel formue til støtte for musiklivet i Sønderborg.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 17. september 2022.